Koncz Trans logo Németh Eurotrans Kft. logo

Hétfőtől vasárnapig 8:00 és 21:00 között(+36-70) 401 8533

Koncz Trans main image

ÁSZF

I.) A Szolgáltató adatai:

Cégnév: Koncz & Koncz Személyszállítási Betéti Társaság;
Székhely címe: 2360 Gyál, Vecsési út 49.;
Cégjegyzékszám: 13-06-068098;
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága;
Elektronikus kézbesítési cím: info@koncztrans.com;
Statisztikai számjel: 24962591-8230-117-13;
Adószám: 24962591-2-13;
Bankszámlaszám (Pénzforgalmi számlaszám): 11742300-21447879;
Törvényes képviselő (ügyvezető) neve: Koncz István önálló aláírási joggal rendelkező ügyvezető;

Kapcsolattartó neve: Koncz Erika;
Kapcsolattartó e-mail címe: info@koncztrans.com;

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@koncztrans.com;
Telefonos ügyfélszolgálat: +3670 401 8533;
Ügyfélszolgálat elérhetősége: Hétfő – Vasárnap: 08:00 – 21:00

 

Fogalmak:

Jelen ÁSZF-ben:

 • Szolgáltatás vagy Szolgáltatások: menetrend szerinti nemzetközi személyszállítás, buszbérlés sofőrrel, buszbérlés sofőr nélkül, csomagszállítás, dolgozói személyszállítás, reptéri transzfer vagy ezek bármelyike.
 • Megrendelő: az adott szolgáltatást megrendelő természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely gépjármű bérléssel, személy-, illetve csomagszállítással összefüggő szolgáltatást vesz igénybe a Szolgáltatótól.
 • Felek: a Megrendelő és a Szolgáltató együttesen.
 • Megrendelés: a Megrendelő Szolgáltató részére e-mailen elküldött vagy telefonon keresztül történő szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megkeresése.
 • Megrendelés elfogadása: Szolgáltató Megrendelésre adott e-mailes visszaigazolása.
 • Vis maior: előre nem látható, elháríthatatlan külső ok, melynek felmerülése mind a Szolgáltató, mind a Megrendelő érdekkörén kívül esik.

 

II.) Az ÁSZF elfogadása:

A Megrendelő, amennyiben a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadásával a Megrendelő az ÁSZF minden pontjával egyetért és azt kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen ÁSZF elfogadása https://koncztrans.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) „Az ÁSZF tartalmát megismertem és elfogadom” rész jelölése („x”) esetén a Megrendelő, valamint a Szolgáltató között létrejött valamennyi szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ÁSZF-ben foglaltak.

Ha a Megrendelő az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Szolgáltató szolgáltatásait, azaz érdemben nem adhat le Megrendelést sem.

A Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:78. §-ának (1) bekezdése alapján a Megrendelő számára az ÁSZF tartalmának megismerését a szerződés megkötése előtt a Weboldalon lehetővé teszi.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF módosított szövegét a Szolgáltató szintén a Weboldalon teszi közzé és így biztosítja annak megismerhetőségét. Az ÁSZF módosított szövege a Weboldalon a közzététel napjától kezdve a Megrendelőre is alkalmazást nyer, mely szabályt a Megrendelő elfogad.

 

III.) A Megrendelés lépéseinek összefoglalása:

 

A Megrendelés menete

A Megrendelő a Szolgáltató Weboldalán megadott elérhetőségek egyikén (Weboldalon keresztül küldött e-mail, Weboldalon megadott e-mail címekre közvetlenül küldött e-mail vagy telefon útján) fel kell vegye a kapcsolatot a Szolgáltatóval és a Szolgáltatások egyikének megjelölésével kérheti az adott szolgáltatást.

A Megrendelés visszaigazolása

A Szolgáltató minden megrendelést e-mailben igazol vissza, így Megrendelés elfogadása után már nem szükséges külön írásbeli adásvételi szerződés megkötése, a leadott Megrendelés által kötött szerződés a Ptk. 6:82. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján írásban megkötöttnek minősül. A Megrendelés elfogadásának feltétele az ÁSZF Megrendelő általi elfogadása.

A Szolgáltatások igénybevételéhez az alábbi adatokat szükséges megadni: vezetéknév és keresztnév / nem természetes személy neve; lakóhely / székhely címe; kapcsolattartói e-mail cím és telefonszám; személy-, illetve csomagszállítás esetén indulási és érkezési cím; sofőr nélküli gépjármű bérlés esetén továbbá a gépjárművet vezető személy vezetői igazolványán és lakcímkártyáján szereplő adatok.

A Megrendelés visszaigazolásakor a Szolgáltató előlegszámlát állít ki a Megrendelő részére, mely a teljes bérleti díj összegének 50%-át képezi. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az előleg számlán kiállított összeg előre, a Szolgáltatás igénybevétele előtt, az előlegszámlán szereplő határidőn belül fizetendő.

A Megrendelő természetes személy a Megrendelés elküldésével egyben megerősíti azt, hogy nagykorúnak minősül. Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Megrendelő esetén a Megrendelés elküldésével a Megrendelést ténylegesen elküldő személy megerősíti azt, hogy jogosult az adott szolgáltatást Megrendelő képviseletére.

A Szolgáltató fenntartja a telefonos egyeztetés lehetőségét, így a Megrendelő kérésével, illetve kérdésével fordulhat az ÁSZF-ben meghatározott ügyfélszolgálathoz vagy tárcsázhatja a Weboldalon, illetve a visszaigazoló és az egyéb Szolgáltató által elküldött e-mailben található telefonszámok bármelyikét.

Lehetséges fizetési módok:

 1. Banki átutalás (előre utalás)
 2. Készpénzes fizetés
 3. Bankkártyás fizetés

 

IV.) Az adásvételi szerződés létrejötte:

Ha a Megrendelő Megrendelést ad le e-mailen vagy telefonon a Szolgáltató felé, a Megrendelő az ÁSZF-et elfogadja és a Szolgáltató a Megrendelést az ÁSZF-nek megfelelően e-mailben visszaigazolja, az adásvételi szerződés létrejön a Megrendelő és a Szolgáltató között.

A Megrendelő elfogadja, hogy az ily módon kötött adásvételi szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország jogrendszere irányadó.

Az adásvételi szerződés megkötésének és a Megrendelésnek a folyamata magyar nyelvű, az adásvételi szerződést a Szolgáltató nem rögzíti és az utóbb nem hozzáférhető. A Megrendelés, az ÁSZF, a Megrendelés elfogadása és az e-mailek tartalma (szövege) a Megrendelő által tárolható és később akár előhívható.

 

V.) A sofőr nélküli gépjárműbérlés esetén irányadó különös feltételek:

Az alap bérleti díj összege napi maximum 250 km futást tartalmaz, minden felette megtett km 100 Ft + Áfa további költséggel jár, mely utólag fizetendő és bérleti díjnak minősül.

A Szolgáltató által meghatározott alap bérleti díjat a szolgáltatás teljesítésének megkezdéséig a Megrendelő teljes egészében köteles kifizetni.

Az alap bérleti díj – egy hónapnál hosszabb idejű bérleti jogviszony esetén havonta – a Szolgáltató által meghatározottak szerint mindig előre fizetendő. A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, parkolás, rév, úthasználati díj stb.) a bérleti díjon felül a Megrendelőt terhelik.

A Megrendelő köteles a gépkocsit és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A Megrendelő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. A Megrendelő köteles a birtokában és használatában álló gépkocsit a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre is, lezárni, a riasztó esetén azt bekapcsolni, a gépkocsiban értéket nem hagyni, a gépkocsival lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépkocsit magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani. A Megrendelő felelősséget vállal, hogy az autóval 130km/h feletti sebességgel nem közlekedik és az autóban a sofőr, illetve az utasok nem dohányoznak; ezen vállalások megsértése szintén kártérítési felelősséget eredményez.

A gépjármű napi átvizsgálása a Megrendelő feladata, valamint a nem rendeltetésszerű használatokból eredendő károk, műszaki hiba a Megrendelőt terhelik.

A bérelt gépjárműve(ke)t kizárólagosan a Megrendelő vezetheti vagy azok a személyek, akik a Megrendelés elfogadásában használatra jogosultként felsorolásra kerültek.

A Megrendelő minden rendkívüli eseményről köteles a Szolgáltatót is értesíteni és vállalja, hogy a gépkocsi feltörése, rongálása, ellopása esetén Szolgáltatót értesíti először és az akkor kapott információk szerint jár el. Balesetnél a Megrendelő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép). A Megrendelőnek nincs megegyezési joga, a Szolgáltató sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet.

A gépjárművek országos magyar autópálya matricával rendelkeznek. Külföldön minden esetben a Megrendelő feladata az útdíjak megfizetése.

A meg nem fizetett díjak (parkolási díj, úthasználati díj, rév stb.) tekintetében Megrendelő tudomásul veszi, hogy mindezek a pótdíjjal, késedelmi kamattal és egyéb költségeivel együttesen kizárólag őt terhelik. Megrendelő ekörben is hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a parkoló-társaság, útkezelő és egyéb szerv részére Megrendelő személyes adatait kiszolgáltassa. Amennyiben a jogi szabályozás következtében a pótdíj, bírság, késedelmi kamat stb. közvetlenül a forgalmi okmányokba bejegyzett üzembentartót terhelné, úgy ennek megfizetésének esedékessége a Szolgáltató erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 3 munkanap. Utóbbi esetben Szolgáltató nem köteles ellenbizonyítás lefolytatására vagy a bírság kifogásolására.

A Megrendelő az előírt minőségű üzemanyagot köteles a gépjárművekbe tankolni és a Megrendelőnek célszerű a tankolásokról kapott nyugtát/számlát a gépkocsik visszaadását követő 30 napig megőriznie. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás stb.) Megrendelő megtéríteni tartozik. Ha az üzemanyagszint visszavételkor alacsonyabb, mint a kiadáskor feltüntetett mennyiség, fél tanknál nagyobb eltérés esetén tele tankot, fél tanknál kisebb eltérés esetén fél tanknak megfelelő mennyiségű üzemanyagot kell Megrendelőnek a Szolgáltató részére további bérleti díjként megfizetnie.

A Megrendelő köteles a gépkocsit és tartozékait a megjelölt helyen és időpontban – a normál amortizációt figyelembe véve – az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni. Amennyiben a Megrendelő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, az különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt és költségeket a Megrendelő tartozik megtéríteni.

Abban az esetben, ha a Megrendelő a bérleti szerződés lejártát követően az általa bérelt gépkocsit a Szolgáltatónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy Szolgáltató joggal vélelmezheti, hogy a gépkocsikra nézve a Megrendelő a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 372. §-ába ütköző sikkasztást követte el, s ezért a Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el a Szolgáltató, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.

A Megrendelő bármely, Szolgáltató felé fennálló fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot és 3.000 Ft + Áfa egyszeri késedelmi ügyintézési díjat tartozik fizetni.

A Megrendelő – jelen ÁSZF elfogadásával – kijelenti, hogy vagyon elleni bűncselekmény kapcsán elmarasztalva nem volt és büntetőeljárás alatt nem áll.

Abban az esetben, ha a Megrendelő jogi személy, a jelen ÁSZF-et elfogadó természetes személy egyben készfizető kezességet vállal a Megrendelő Szolgáltató felé fennálló valamennyi fizetési kötelezettsége tekintetében.

A Megrendelő minden olyan körülményről, akadályról, amely a Megrendelés teljesítése szempontjából lényeges, haladéktalanul köteles a Szolgáltatót értesíteni.

A Szolgáltató a napi maximum km futást meghaladó használatból eredő, továbbá az átvételkori és visszaadáskori üzemanyagszint különbségből eredő többlet bérleti díjra, esetleges károkozásból, bűncselekményből, illetve szabálysértésből eredő bérlői fizetési kötelezettségre tekintettel 100.000 Ft óvadékot (a továbbiakban: óvadék) állapít meg, mely összeg a bérleti díj átadásával / megfizetésével egyidejűleg esedékes és mely összeg megrendelői – alap bérleti díjon felüli – fizetési kötelezettség hiányában a Megrendelő által kért módon visszajár, megrendelői fizetési kötelezettség esetén pedig a Szolgáltatót illeti (ebben az utóbbi esetben a Szolgáltató jogosult az óvadék összegét felhasználni).

A Megrendelő az óvadék megfizetése ellenében veheti igénybe a megrendelt szolgáltatást.

A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések stb.) Megrendelő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan.

Amennyiben a bérlés során kár következik be, a Megrendelő a teljes kár összegét köteles megfizetni azzal, hogy a megfizetett óvadék összege a teljes kár összegébe beszámításra kerül.

 

VI.) A Szolgáltatások lemondása a Megrendelések esetén:

Abban az esetben, ha a Megrendelő a Megrendelésből eredő szerződéstől a szolgáltatói teljesítés kezdetéig eláll, azt a teljesítés időtartama alatt felmondja vagy annak tartalmát (különösen: bérelt gépjármű típusa, száma, bérleti idő kezdete és vége stb.) érintő módosítást kér, akkor az alábbiak szerint terheli fizetési kötelezettség:

 • abban az esetben, ha az elállásra vagy megrendelői módosítási javaslatra a szolgáltatói teljesítés kezdetétől visszafelé számított 168 órán túl kerül sor, a Megrendelőt kötbér fizetési kötelezettség nem terheli (módosítási javaslat esetén a Szolgáltató dönt annak elfogadásáról, pozitív döntés esetén a Felek módosítják a szerződést; negatív döntés esetén közös megegyezéssel megszüntetik a szerződést és jogviszonyt);
 • abban az esetben, ha a szolgáltatói teljesítés kezdetétől visszafelé számított 168 órán belül, de 72 órán túl történik az elállás vagy a megrendelői módosítási javaslat előterjesztése, a Megrendelőt az eredetileg fizetendő díj 30 %-ának megfelelő mértékű kötbér fizetési kötelezettség terheli (módosítási javaslat szolgáltatói elfogadása esetén a módosítást érintő esetleges többletköltségen felül);
 • abban az esetben, ha a szolgáltatói teljesítés kezdetétől visszafelé számított 72 órán belül történik az elállás vagy a megrendelői módosítási javaslat előterjesztése, illetve szolgáltatói teljesítés alatt történik megrendelői felmondás, a Megrendelőt az eredetileg fizetendő díj 100 %-ának megfelelő mértékű kötbér fizetési kötelezettség terheli (módosítási javaslat szolgáltatói elfogadása esetén a módosítást érintő esetleges többletköltségen felül).

 

VII.) Záró rendelkezések:

A Szolgáltató megfelelő technikai gyakorlattal, körültekintéssel és gondossággal jár el az adatok rögzítésekor, hogy téves információk lehetőleg ne kerüljenek fel a Weboldalra.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat, azok paramétereit külön figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, vagy a Weboldalon lévő bármely Szolgáltatás nyújtását ideiglenesen vagy végleg megszüntesse. A Szolgáltatások árainak, paramétereinek változtatásai a már megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt Szolgáltatásokra nem vonatkoznak.

A Feleket, továbbá minden alkalmazottjukat, valamint az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, illetve az egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli mind az üzleti titok (az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §-ának (1) bekezdése) vagy az egyéb, tudomásukra jutott vagy birtokukba került, illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető adat, terv, információ, okmány, dokumentum stb. tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala a Szolgáltató vagy a Megrendelő érdekeit sértené.

A Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött jogviszonnyal összefüggő bármilyen kérdés, igény, vita vagy per esetén a magyar jog az irányadó. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Felek közötti vita esetén, ha azt a Felek egymás közötti egyeztetés útján nem tudják feloldani, békéltető testülethez is fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe: Pest Megyei Békéltető Testület; 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. em. 2. a.

A Megrendelő a Felek között létrejött jogviszonyból eredő jogait, illetve (és/vagy) kötelezettségeit a Szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezése hiányában nem ruházhatja át, az ilyen átruházást a Felek érvénytelennek tekintik.

Vis maior esetén a Felek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy olyan megoldást találjanak, amely gazdaságilag a legközelebb áll a szerződésük szerinti kötelezettségek teljesítéséhez. Ha a Felek a vis maior felmerülésétől számított maximum 7, azaz hét napon (ha a szerződés tárgya ezen időtartamon belül teljesülne vagy a teljesítés megkezdődne, akkor a Szolgáltató szerződésben meghatározott teljesítéséig) belül nem tudnak ilyen megoldást találni, joguk van a szerződés azonnali hatályú írásbeli felmondására. Ez esetben a Felek időarányosan elszámolnak az addig teljesített szolgáltatással vagy szolgáltatásokkal.

A Felek vis maiornak tekintik különösen:

 • a természeti katasztrófa bekövetkeztét;
 • belföldön háború kitörését és fennálltát.

Vis maior esetén a teljesítés elmaradása miatt a Megrendelő nem jogosult a szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények érvényesítésére.

A Szolgáltató kijelenti, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex.

A Megrendelő a szerződés megkötésével elismeri, hogy a fent leírtakat elolvasta, megértette és tudomásul vette.

A Megrendelő elfogadja továbbá azt a szabályt, hogy a Szolgáltatás nyújtásáról kibocsátott végszámla Megrendelő vagy a Megrendelő nevében jogosult eljáró személy általi átvétele bizonyítja a számlán szereplő gazdasági esemény megtörténtét.

A jelen ÁSZF tartalmát a Megrendelő magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, emellett elismeri, hogy a Megrendeléstől történő elállási, valamint felmondási joga az ÁSZF-ben rögzítetteken kívül kizárt, továbbá az ÁSZF bármely pontjának megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartozik.