Koncz Trans logo Németh Eurotrans Kft. logo

Hétfőtől vasárnapig 8:00 és 21:00 között(+36-70) 401 8533

Koncz Trans main image

Adatvédelmi irányelvek

A Koncz & Koncz Személyszállítási Betéti Társaság (székhely: 2360 Gyál, Vecsési út 49.; a továbbiakban Adatkezelő) az alábbi adatokat kezeli:

Kapcsolattartó(k) részéről:

  • vezetéknév/vezetéknevek és keresztnév/keresztnevek;
  • telefonszám(ok);
  • e-mail cím(ek).

Sofőr részéről:

  • lakcímigazolványon szereplő adatok (annak másolata);
  • vezetői engedélyen szereplő adatok (annak másolata).

Az Adatkezelő (képviseli: Koncz István ügyvezető; 2360 Gyál, Vecsési út 49.), a Szolgáltatásokat megrendelő személy (a továbbiakban: Megrendelő; az Adatkezelő és a Megrendelő a továbbiakban együtt: Felek) által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.), illetve AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉBEN (a továbbiakban: GDPR rendelet) meghatározottaknak megfelelően, a természetes személy Megrendelő és a megrendeléssel érintett más természetes személyek kifejezett hozzájárulása alapján bizalmasan kezeli, adatfeldolgozónak, címzettnek, harmadik személynek a Megrendelő és a megrendeléssel érintett más természetes személyek kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem adja át, illetve nyilvánosságra nem hozza. A Megrendelő által megadott személyes adatok tárolása az informatikai biztonsági szabályoknak megfelelően, az Adatkezelő kizárólagos hozzáférésével, elektronikusan történik.

Az adatkezelés célja a Felek közötti jövőbeni szerződéskötés(ek), valamint a Felek között jövőben létrejövő jogviszonnyal összefüggő ügyintézés elősegítése, így a Felek közötti jogviszony létrejötte esetén annak megszűnésekor, illetve megszüntetésekor az Adatkezelő a személyes adatok kezelését a jogviszony megszűnésének, illetve megszüntetésének napján – kivéve, ha jogszabály ettől hosszabb őrzési időt ír elő, akkor az abban meghatározott határnappal – megszünteti. A Megrendelő és a megrendeléssel érintett más természetes személyek – jogforrási, illetve jogszabályi keretek között – a megadott személyes adataik törlését kérhetik az Adatkezelőtől, valamint emellett kérhetik a személyes adataihoz történő hozzáférést (visszajelzést kérhetnek a személyes adataikat érintő folyamatban lévő adatkezelés(ek)ről); tájékoztatást kérhetnek az esetleges adatfeldolgozó(k)nak, illetve címzett(ek)nek történő személyes adat továbbításáról; személyes adataik helyesbítését, illetve módosítását, valamint személyes adataik kezelésének korlátozását kérhetik.

A személyes adatok kezelésekor az Adatkezelő az Info tv., illetve a GDPR rendelet rendelkezéseit betartva jár el.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőt és a megrendeléssel érintett más természetes személyeket, hogy a megadott személyes adatok bármikor megváltoztathatóak, az adatok törlése pedig postai úton az Adatkezelő részére a 2360 Gyál, Vecsési út 49. címre küldött levél útján; elektronikus úton az Adatkezelő részére az info@koncztrans.com e-mail címre küldött elektronikus levél (e-mail) útján kérhető. Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Megrendelőt és a megrendeléssel érintett más természetes személyeket, hogy a panaszaikat is ezekre a címekre címezhetik.

Abban az esetben, ha a Megrendelő és a megrendeléssel érintett más természetes személyek személyes adataik jogosulatlan kezelését észlelik, panasszal fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.).

A Megrendelő és a megrendeléssel érintett más természetes személyek a személyes adataik megadásával és az info@koncztrans.com Weboldalon található „Megrendelőként hozzájárulok ahhoz, hogy az általam önként megadott természetes személyes adatokat a Koncz & Koncz Bt. az üzenetem megválaszolása és a leadott Megrendelés elfogadása céljából kezelje. Kijelentem, hogy az adatkezelési tájékoztatót elolvastam és megértettem, az abban foglaltakat elfogadom, továbbá azt, hogy a hozzájárulásom önként és megfelelő tájékoztatást követően adtam.” rész jelölésével („x”) hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Adatkezelő a Felek közötti jövőbeni szerződéskötés(ek), valamint a Felek között jövőben létrejövő jogviszonnyal összefüggő ügyintézés elősegítése érdekében kezelje.